Cách dùng another

     

Hôm nay cô trò mình sẽ cùng nghiên cứu sự khác biệt và cách sử dụng của các từ one/another/other/the other/ others/ the others – những từ thường xuyên gây khó khăn cho các bạn khi học tiếng Anh giao tiếp - Format TOEIC speaking nhé. Khi học cách phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong tiếng Anh sẽ giúp cho các em không bị "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này nằm trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter) do Anh ngữ Ms Hoa biên soạn.

Bạn đang xem: Cách dùng another

I. Cách dùng one, another, the other

Danh từ theo sau các từ này phải ở dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị một người hay một vật.· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (cái )khác,được sử dụng như tính từ, theo sau là danh từ số ít.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) còn lại cuối cùng,được sử dụng như tính từ, theo sau là danh từ số ít. · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về các thì trong tiếng anh

Ngoài ra để học đầy đủ ngữ pháp tiếng Anh tốt các em nên tham khảo bài viết:

*

II. Cách dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh từ số nhiều· Other students are from England2) Others những thứ khác nữa,được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ· Others are from China3) The others những (cái) khác còn lại cuối cùng,được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập các bài tập phân biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way to do it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people like to rest in their free time. ___ like to travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to find ___ like him.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfriend know?" 3. Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel and Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t like these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve found one of my black shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next to her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriend know?"3. Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while the others did the cooking.4. Rachel and Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don"t like these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my black shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
 1) You take the new ones and I"ll take ____. othersthe othersEither could be used here.
 2) They gazed into each _____ eyes. otherother"sothersothers"
 3) I"d like _____ cup of tea, please. otheranotherEither could be used here.
 4) They love one ____- they"re such a happy family. otheranotherEither could be used here.
 5) The ____ people were shocked. otherothersanother
 6) Many _____ people have said the same. otherothers
 7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. otherothers
 8) I won"t let them do that to me ____ time. anotherotherEither could be used here.
 9) One person"s peach is ____ person"s poison. anotherotherEither could be used here.
 10) I saw her ____ day. otheranotherthe other
 11) I took the ____ book back to the library. otherothers
 12) Some ____ people have taken it. otherothersanother
 13) I go there every ____ day. otherothersanother

  Key EX3:
 
#QUESTION ANSWER 
1You take the new ones and I"ll take ____.

Xem thêm: Nêu Cách Chứng Minh Tam Giác Cân Lớp 7 Bài 6, Tam Giác Cân

 the others  
2They gazed into each _____ eyes. other"s  
3I"d like _____ cup of tea, please. another  
4They love one ____- they"re such a happy family. another  
5The ____ people were shocked. other  
6Many _____ people have said the same. other  
7I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. others  
8I won"t let them do that to me ____ time. another  
9One person"s peach is ____ person"s poison. another  
10I saw her ____ day. the other  
11I took the ____ book back to the library. other  
12Some ____ people have taken it. other  
13I go there every ____ day. other  

 EX4: Chọn một từ thích hợp trong ngoặc trong các câu dưới đây.A. I can see two dogs.One is small and (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red and ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green and the others are blueD. There are many tourists.Some came from China,(other/others)people came from Japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau khi ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa sẽ giới thiệu chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tranh của TOEIC Speaking. Các em xem chi tiết trong bài viết dưới đây nhé:


Chuyên mục: Tổng hợp