Cách dùng another

     

Hôm ni cô trò mình đang thuộc nghiên cứu và phân tích sự khác hoàn toàn với giải pháp sử dụng của những trường đoản cú one/another/other/the other/ others/ the others – những trường đoản cú liên tục tạo trở ngại đến chúng ta lúc học tiếng Anh giao tiếp - Format TOEIC speaking nhé. lúc học tập giải pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong tiếng Anh để giúp cho những em không trở nên "mắc bẫy" trong đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này bên trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter) vày Anh ngữ Ms Hoa biên soạn.

Bạn đang xem: Cách dùng another

I. Cách sử dụng one, another, the other

Danh từ theo sau những tự này bắt buộc sống dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị một bạn hay 1 đồ.· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (dòng )không giống,được sử dụng nhỏng tính từ bỏ, theo sau là danh từ bỏ số ít.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) sót lại cuối cùng,được sử dụng nhỏng tính từ bỏ, theo sau là danh từ số không nhiều. · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về các thì vào giờ anh

Ngoài ra để học không hề thiếu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh giỏi những em nên tìm hiểu thêm bài xích viết:

*

II. Cách dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) khác,theo sau là danh từ bỏ số nhiều· Other students are from England2) Others phần nhiều thiết bị không giống nữa,được thực hiện nhỏng đại từ bỏ giữ công dụng chủ ngữ trong câu,theo sau là hễ từ· Others are from China3) The others rất nhiều (cái) khác còn sót lại cuối cùng,được sử dụng nhỏng đại từ duy trì tác dụng nhà ngữ vào câu,theo sau là hễ từ· The others are from Australia

*

Cùng cô luyện tập các bài tập tách biệt về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way khổng lồ bởi it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people like khổng lồ rest in their không tính tiền time. ___ like lớn travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard lớn find ___ like hlặng.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next khổng lồ her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfrikết thúc know?" 3. Tom và Jane have 4 children. They put the children to lớn bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t like these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve sầu found one of my blachồng shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next to lớn her?2. She"s seeing another man." Does her boyfrikết thúc know?"3. Tom và Jane have 4 children. They put the children to bed while the others did the cooking.4. Rachel & Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve sầu found one of my blachồng shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER & OTHERS. Chose the right answer. 
 1) You take the new ones & I"ll take ____. othersthe othersEither could be used here.
 2) They gazed into each _____ eyes. otherother"sothersothers"
 3) I"d like _____ cup of tea, please. otheranotherEither could be used here.
 4) They love one ____- they"re such a happy family. otheranotherEither could be used here.
 5) The ____ people were shocked. otherothersanother
 6) Many _____ people have said the same. otherothers
 7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. otherothers
 8) I won"t let them vì chưng that to lớn me ____ time. anotherotherEither could be used here.
 9) One person"s peach is ____ person"s poison. anotherotherEither could be used here.
 10) I saw her ____ day. otheranotherthe other
 11) I took the ____ book back lớn the library. otherothers
 12) Some ____ people have sầu taken it. otherothersanother
 13) I go there every ____ day. otherothersanother

  Key EX3:
 
#QUESTION ANSWER 
1You take the new ones and I"ll take ____.

Xem thêm: Nêu Cách Chứng Minh Tam Giác Cân Lớp 7 Bài 6, Tam Giác Cân

 the others  
2They gazed into lớn each _____ eyes. other"s  
3I"d like _____ cup of tea, please. another  
4They love one ____- they"re such a happy family. another  
5The ____ people were shocked. other  
6Many _____ people have said the same. other  
7I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them. others  
8I won"t let them bởi vì that khổng lồ me ____ time. another  
9One person"s peach is ____ person"s poison. another  
10I saw her ____ day. the other  
11I took the ____ book back to lớn the library. other  
12Some ____ people have taken it. other  
13I go there every ____ day. other  

 EX4: Chọn một từ thích hợp vào ngoặc trong các câu tiếp sau đây.A. I can see two dogs.One is small & (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red và ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green và the others are blueD. There are many tourists.Some came from Trung Quốc,(other/others)people came from nhật bản and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đang trình làng chi tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả trạng rỡ của TOEIC Speaking. Các em coi chi tiết trong nội dung bài viết sau đây nhé:


Chuyên mục: Tổng hợp