Cách nhận biết tính từ

     

Trong nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh bắt buộc học viên phải phân biệt được trường đoản cú nhiều loại nhằm chọn phương án đúng. Tài liệu này đang cung cấp đến học viên biện pháp dấn biết 4 từ bỏ một số loại bao hàm danh tự, rượu cồn tự, tính trường đoản cú, trạng trường đoản cú qua hậu tố, chi phí tố hay chạm chán ngơi nghỉ bí quyết biểu lộ với trải qua tính năng của bọn chúng trong câu.

Bạn đang xem: Cách nhận biết tính từ

Giới thiệu thêm cho bạn: Tổng đúng theo tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 12 học tập kỳ I


*

1. Cánh phân biệt danh từ

Danh từ bỏ thường có những hậu tố sau:

-TION/ -ATION invention, information, education

-MENT development, employment

-ENCE/-ANCE difference, importance

-NESS richness, happiness, business

-ER (chỉ người) teacher, worker, writer, singer

-OR (chỉ người) inventor, visitor, actor

-IST (chỉ người) physicist, biologist, chemist

-AR/-ANT/-EE (chỉ người) beggar, assistant, employee

-ING teaching, schooling

-AGE teenage, marriage

-SHIP friendship, championship

-ISM (công ty nghĩa) pessimism, optimism

-(I)TY possibility, responsibility, reality, beauty

(verb)-AL refusal, arrival, survival

-TH warmth, strength, youth, truth, depth

2. Cánh phân biệt tính từ

Tính từ thông thường sẽ có các hậu tố sau:

-FUL successful, helpful, beautiful

-LESS (nghĩa lấp định) homeless, careless

(noun)-Y (có nhiều) rainy, snowy, windy

(noun)-LY (có vẻ, mỗi ngày tiếng.ngày..) friendly, yearly, daily

-ISH selfish, childish

(noun)-AL (thuộc về) natural, cutural

-OUS nervous, dangerous, famous

-IVE active, expensive

-IC electric, economic

-ABLE comfortable, acceptable

3. Cánh nhận thấy cồn từ

Động từ thường có chi phí tố hoặc hậu tố sau:

Tiền tố EN- endanger, enlarge, enrich (có tác dụng giàu), encourage (đụng viên)

-FY classify, satisfy, beautify

-IZE, -ISE socialize, modernize, industrialize

-EN widen, frighten

ATE considerate, translate

4. Cánh nhận thấy trạng từ

Trạng tự thường sẽ có hậu tố -LY. Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently

Lưu ý: Một số trạng từ bỏ quan trọng đặc biệt cần ghi nhớ:

– good (a) well (adv): giỏi, tốt

– late (a) late / lately (adv): trễ, chậm

– ill (a) ill (adv): xấu, tồi, kém

– fast (a) fast (adv): nhanh

– hard (a) hard (adv): tích cực, vất vả, cần cù hardly (adv): phần nhiều không

 II. Chức năng của một trong những từ bỏ loại

1. Danh tự (Noun)
Sau tính trường đoản cú (adj + N)They are interesting books.
Sau

– mạo từ: a /an / the

– trường đoản cú chỉ định: this, that, these, those, every, each, …

– trường đoản cú chỉ số lượng: many, some, few, little, several

– tính tự ssinh sống hữu: my, his, her, your, our, their, its…

He is a student.

These flowers are beautiful.

She needs some water.

Sau ngoại rượu cồn từ bỏ (V cần O)She buys books.

She meets a lot of people.

Sau giới từ bỏ (prep. + N)He talked about the story yesterday.

He is interested in music.

Trước V phân tách thì (N làm chủ từ)The main has just arrived.
Sau enough (enough + N)I don’t have sầu enough money khổng lồ buy that house.

2. Tính tự (Adj)
Trước N (Adj + N)This is an interesting books.
Sau TO BE I am tired.
Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem … It becomes hot.

She feels sad.

Xem thêm: Điều Gì Xảy Ra Với Cơ Thể Sau Khi Chết Bạn Sẽ Như Thế Nào ? Người Chết Có Biết Mình Chết Không

Sau trạng tự (adv + adj): extremely (rất kỳ), completely (trả toàn), really (thực sự), terribly, very, quite, rather, …It is extremely cold.

I’m terribly sorry.

She is very beautiful.

Sau keep / makeThe news made me happy.
Sau too ( be + too + adj)That house is too small.
Trước enough (be + adj + enough)The house isn’t large enough.
Trong cấu trúc: be + so + adj + thatShe was so angry that she can’t speak.
A, an, the, this, that, his, her, their, my, … + (Adj) + NounMy new oto is blue.
Trong câu cảm thán:

– How + adj + S + V

– Wht + (a / an) + adj + N

How beautiful the girl is!

What an interesting film!

 

3. Trạng tự (Adv)
Sau V thườngHe drove sầu carefully.
Trước AdjI meet an extremely handsome man.
Giữa các VShe has already finished the job.
Đầu câu hoặc trước vết phẩyUnfortunately, I couldn’t come the tiệc nhỏ.
Sau too V + too + advThey walked too slowly khổng lồ catch the bus.
Trong cấu tạo V + so + adv + thatJaông chồng drove so fast that he caused an accident.
Trước enough V + adv + enoughYou should write clearly enough for every body khổng lồ read.


Chuyên mục: Tổng hợp