Cách tính bán kính biểu đồ tròn

     
IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard(){window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");}function showWeather(){window.open("http://www.vnmedia.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");}function showGoldPrice(){window.open("http://www.vnmedia.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");}function showMoneyRate(){window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");}function showBigInfo(zonename){window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoP.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");}function showStock(){myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0");} function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var mod = number.length % 3;var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i Tính cơ cấu (%) và quy mô bán kính đường tròn (Địa lý)
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tính cơ cấu (%) và quy mô bán kính đường tròn (Địa lý)

 

Tính cơ cấu (%) và quy mô (Địa lý): của các đối tượng qua 2, 3 năm (địa điểm)…trở lên, bảng số liệu ở giá trị tuyệt đối, tiến hành như sau:+ Bước 1:  Tính tỉ lệ % của từng thành phần như sau:

*

+ Bước 2: Tính bán kính hình tròn để thể hiện tương quan về qui mô của đối tượng theo cách sau:– Gọi giá trị của năm thứ 1 ứng với hình tròn có diện tích S1 và bán kính R1 (tùy ý 1, 2, 3cm)Ta có công thức tính tương quan bán kính của hình tròn qua các năm (địa điểm) như sau:

 

*

– Gọi giá trị của năm thứ 2 ứng với hình tròn có diện tích S2 và bán kính R2– Gọi giá trị của năm thứ 3 ứng với hình tròn có diện tích S3 và bán kính R3– Gọi giá trị của năm thứ ứng với hình tròn có diện tích Sn và bán kính Rn

*


Chuyên mục: Tổng hợp